Tarieven

Tarieven Maassteiger

Tariefregeling schepen met een commercieel karakter (charter, watertaxi, dagtochten, beroepsvaart, etc.):

€ 0,75 per meter lengte per keer tussen 10.00 – 17.00 uur;

€ 0,75 per meter lengte per keer tussen 17.00 – 10.00 uur;

De tarieven zijn exclusief BTW, exclusief toeristenbelasting en geen nutsvoorzieningen.

Tariefregeling schepen met een niet-commercieel karakter:

Periode: 08.00 uur – 16.00 uur.

geen ligplaatsgeld verschuldigd.

geen toeristenbelasting verschuldigd.

Periode: 16.00 uur – 08.00 uur (overnachting).

Er is geen aansluiting nutsvoorzieningen (water, stroom), derhalve geen vergoeding in het tarief opgenomen.

Tarieven: 1 Ligplaatsgeld: € 1,25 per m¹(strekkende meter) per overnachting (incl. BTW).

Als de steiger gereserveerd is voor rondvaart of charter schepen kan men geen aanspraak maken op een vrije ligplaats.

Reserveringen worden aangegeven met een verboden af te meren bord.

Tarieven historische schepen

Tariefregeling Maassteiger

Het tarief bedraagt € 1,00 per m¹ (strekkende meter) per nacht (incl. BTW), betreft uitsluitend bezitters van schepen met de A status en in bezit van de blauwe pas ongeacht de lengte van de schepen en exclusief toeristenbelasting, met een maximum van 4 overnachtingen mits de steiger niet gereserveerd is voor charters en dagtochten. Zie voor historische schepen ook passantensteiger stadshaven.

Tariefregeling in de haven

Het afmeren van historische (in het bezit van de blauwe pas) passantenschepen in de stadshaven is alleen toegestaan in de “boxen ”van de vaste ligplaatshouders van de historische schepen. De havenmeester geeft aan hoelang u gebruik kunt maken van een vrije box.

Hiervoor bedraagt het tarief € 10,00 per dag (incl. BTW), met een maximum van 14 overnachtingen.

Bij deze plaatsen zijn geen water- en stroomvoorzieningen.

Tarieven passantensteiger

Deze steiger mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het afmeren van recreatie toer vaartschepen, zonder commercieel karakter met een maximum van 5 dagen aaneengesloten.Mits de steiger niet gereserveerd is.

Ligplaatsgeld: € 1,50 per m¹(strekkende meter) per keer(incl. BTW, ligplaats en nutsvoorzieningen)

Na overnachting wordt u verzocht voor 12.00 uur plaats te maken voor nieuwe gasten anders wordt aangenomen dat u nog langer wilt blijven en bent u derhalve havengeld verschuldigd.

Havenregels voor passanten (kort)

1. De schipper dient zijn schip/boot met de kop van het schip naar de uitgang van de haven af te meren (achteruit invaren). Hij/zij is volledig verantwoordelijk voor het afmeren van zijn/haar schip/boot.

2. Het is uitdrukkelijk verboden afvalstoffen in de haven te deponeren, alsmede chemicaliën en olie over boord te zetten. Voor deze stoffen is geen stortplaats aanwezig.

3. Het is verboden in de jachthaven en daarbij behorende terreinen en gebouwen op voor anderen hinderlijke wijze muziek te maken, aggregaten te laten draaien of zich op andere wijze luidruchtig te gedragen, te barbecueën of met volgbootjes al of niet met in werking zijnde buitenboordmotor te spelevaren.

4. Honden moeten op de steigers en de jachthaventerreinen aan de lijn gehouden worden en mogen uitsluitend buiten het haventerrein worden uitgelaten.

5. Kinderen die niet kunnen zwemmen moeten, indien ze zich zonder geleide op de steigers en of de terreinen bevinden, een deugdelijk zwemvest dragen.

6. Drinkwater mag niet worden gebruikt voor het afspoelen van de vaartuigen e.d.

7. Ter voorkoming van brandgevaar is het verboden reparaties te verrichten of te doen verrichten aan zich in de haven bevindende motoren en vaartuigen, wanneer daarbij temperaturen kunnen optreden waardoor benzine- of oliebrand kan ontstaan. Dit geldt tevens voor gasinstallaties,wanneer daarbij temperaturen kunnen optreden waardoor ontploffing of brand kan worden veroorzaakt.

8. Het is niet toegestaan in de haven of op het haventerrein aan vaartuigen of motoren door derden reparaties of onderhoud te doen verrichten zonder voorafgaande kennisgeving aan de havenmeester.

9. De havenmeester en de Stichting Historische Stadshaven Woudrichem en haar bestuur(sleden) zijn niet verantwoordelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook aan personen of goederen toegebracht, of verlies of diefstal van enige zaak. De eigenaar/gebruiker van een vaartuig is wel aansprakelijk jegens de Stichting Historische Stadshaven Woudrichem en of haar havenmeester voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, zijn gezinsleden, personeelsleden en door hem genodigden.

10. Toiletlozing in de haven is verboden. Er dient gebruik te worden gemaakt van de beschikbare toiletten/douches van de camping. Chemische toiletten mogen niet worden geledigd.

11. Passantenschepen mogen niet langer dan 5 achtereenvolgende dagen ligplaats hebben aan de passantensteiger.

12. vissen vanaf onze steigers is niet toegestaan.

13. onze steigers dienen vrij te blijven van elke vorm van obstakels die de vrije doorgang belemmeren.

14. Toeristenbelasting: zie opgave gemeente.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de stichting

d.d. 25 januari 2016.

de secretaris, de voorzitter,

A.Bakker. M.J. Chr. Worrell.